REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH


1
1.1 Sprzedawcą jest Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadającą numer REGON: 302483298, zwana dalej Agencją Pracy Twórczej.
1.2 Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2
2.1 Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usług szkoleniowych obowiązujące w wydawnictwie Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.
2.2 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Agencją Pracy Twórczej.
2.3 Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Agencję Pracy Twórczej.
3
3.1 Agencja Pracy Twórczej jest organizatorem szkoleń. Nabór na szkolenia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet; zamówienia można także przesyłać pocztą oraz faksem.
3.2 Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu, należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane do faktury oraz adres e-mail.
3.3 Po przesłaniu do Agencji Pracy Twórczej formularza zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
3.4 Przesyłając zgłoszenie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4
4.1 Dane osobowe Zamawiającego podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Agencji Pracy Twórczej ze swoimi klientami.
4.2 Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5
5.1 Rabaty
  - 5% PRZY ZGŁOSZENIU 2 I 3 OSÓB
  - 10% PRZY ZGŁOSZENIU POWYŻEJ 3 OSÓB
6
Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.
7
Agencja Pracy Twórczej zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Agencja Pracy Twórczej dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.
8
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Agencji Pracy Twórczej.
9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10
Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Szkoleniowych.";